Reklamační řád

Reklamační řád

společnosti Tamto s.r.o.

upravující postup při uplatnění práv vadného zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.repetekup.cz

 

I. Všeobecná ustanovení 

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího, kterým je společnost Tamto s.r.o., IČ: 05490430, DIČ: CZ05490430, se sídlem Světova 523/1, Praha 8 - Libeň, 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 264556, (dále jen „Prodávající“).  Reklamační řád podrobně upravuje postup při uplatnění práv Kupujícího z vadného plnění za vadu zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.repetekup.cz (dále jen „webová stránka obchodu“).

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

tel. +420 777 750 500

adresa sídla: Světova 523/1, Praha 8 - Libeň, 180 00

adresa pro zasílání reklamací:

Hluchov 1353, Brandýs nad Labem, 250 01

email: info@repetekup.cz

ID datové schránky: n5v4zu3

Práva Kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem.

Objednáním zboží Kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem před uskutečněním objednávky a že s tímto Reklamačním řádem souhlasí. 

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi pojmů ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

 

II. Právo na uplatnění reklamace

Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího plynoucí z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, ustanoveními § 2099 až § 2117 a v případě Kupujícího, u něhož není při uzavření kupní smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, i ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Reklamací se rozumí uplatnění nároku Kupujícího z vadného plnění za vadu zboží, jež se vyskytne a jíž Kupující oznámí, specifikuje a odpovídajícím způsobem Prodávajícímu doloží ve lhůtě, za podmínek a způsobem stanoveným tímto Reklamačním řádem.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je Prodávajícímu doručeno oznámení Kupujícího o výskytu vady a uplatnění konkrétního práva z vadného plnění.

 

III. Místo a podmínky pro uplatnění reklamace

Reklamaci zboží lze uplatnit v sídle a/nebo v provozovně Prodávajícího, a to: 

(i)                  osobně,

(ii)                zasláním poštou, případně jiným přepravcem na adresu sídla a/nebo kterékoliv provozovny Prodávajícího.

Kupující je vždy povinen prokázat nákup zboží u Prodávajícího dokladem o zakoupení, případně jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochyby o realizaci nákupu.

Spolu s uplatněním reklamace je Kupující vždy povinen Prodávajícímu předložit reklamované zboží, spolu se všemi jejími součástmi a příslušenstvím. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, které není Kupujícím Prodávajícímu doručeno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Kupující je povinen předložit/doručit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Při uplatňování reklamace poštou, případně jiným přepravcem je Kupující povinen společně s reklamovaným zbožím Prodávajícímu odeslat vyplněný reklamační protokol, v němž vadu, která je předmětem reklamace, jednoznačně popíše a dále přesně specifikuje právo, které vůči Prodávajícímu uplatňuje. Vzor reklamačního protokolu je k dispozici v elektronické podobě na webové stránce obchodu.

Prodávající je povinen vydat Kupujícími písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsobu řešení reklamace Kupující požaduje, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění při zamítnutí reklamace. V případě, že reklamace není uplatňována osobně nebo v případě, že Kupující nepřebírá po ukončení reklamačního řízení zboží (ať již opravené původní zboží či nové zboží) osobně, souhlasí Kupující s tím, aby písemné potvrzení bylo zasláno na elektronickou adresu kupujícího.

Lhůty pro uplatnění reklamace

4.1.       Obecná ustanovení

Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů poté, co ji mohl (a měl) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Jedná-li se o skrytou vadu, je Kupující povinen oznámit ji Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující zjistil, nejpozději však do doby platné záruky dle VOP po odevzdání věci.

Je-li reklamace vady zboží oprávněná, neběží lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou nemůže Kupující vadnou věc používat.

4.2.       Zvláštní ustanovení platná pro Kupujícího, který je spotřebitelem

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se však netýká:

(i)                  u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(ii)                na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

(iii)               u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

(iv)               vyplývá-li to z povahy věci. 

Je-li však na věci, která je předmětem koupě, na jejím obalu nebo v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc, která je předmětem koupě, použít, platí ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.

 

V. Povinnosti Kupujícího 

Při osobním převzetí zboží od Prodávajícího zkontroluje Kupující přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů, kompletnost zboží, zejména, zda balení obsahuje vše, co obsahovat má a zkontroluje výskyt zjevných vad.

Při převzetí zboží od přepravce Kupující řádně a pečlivě zkontroluje nepoškozenost obalů. Po převzetí od přepravce pak dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména, zda balení obsahuje vše, co obsahovat má a zkontroluje výskyt zjevných vad.

Veškeré zjevné nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit během osobního převzetí; při převzetí od přepravce je třeba je vyznačit v předávacím protokolu přepravce.

 

VI. Vyřízení reklamace

Je-li Kupující spotřebitelem, rozhodne Prodávající o reklamaci do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci Prodávající vyřídí nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Lhůtu třiceti (30) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím. Prodloužení však nesmí být na dobu neurčitou nebo na dobu nepřiměřeně dlouhou. Marné uplynutí lhůty, respektive marné uplynutí prodloužené lhůty bez vyřízení reklamace se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Je-li Kupující podnikatelem, vyřídí Prodávající reklamaci včetně odstranění vady nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.

Nevyzvedne-li si Kupující zboží, jež bylo předmětem reklamace do třiceti (30) dnů ode dne, kdy musí být reklamace vyřízena, je Prodávající po předchozí písemné výzvě zaslané na elektronickou adresu Kupujícího, oprávněn účtovat Kupujícímu skladné ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Přesáhne-li výše skladného cenu reklamované věci, může být tato věc použita na úhradu skladného. Po dobu prodlení Kupujícího s převzetím zboží po ukončení reklamačního řízení nenese Prodávající nebezpečí škody na věci.

Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2126 a násl. občanského zákoníku oprávněn postupovat cestou svépomocného prodeje. 

 

VII. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 11. 2019 a je dostupný v sídle a provozovnách Prodávajícího a v elektronické podobě na webových stránkách obchodu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny Reklamačního řádu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Reklamačního řádu.