Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Tamto s.r.o.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.repetekup.cz

 

I. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Tamto s.r.o., IČ: 05490430, DIČ: CZ05490430, se sídlem Světova 523/1, Praha 8 - Libeň, 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 264556 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.repetekup.cz (dále jen „webová stránka obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Odchylná ujednání kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP. Vztahy neupravené kupní smlouvou a VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku, a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), v případě, že kupujícím je spotřebitel.

Kupujícím je vždy spotřebitel nebo podnikatel.  

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to se zřetelem k této své činnosti. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí veškerá ustanovení těchto VOP, vyjma jejich zvláštních ustanovení, která platí výlučně pro Kupujícího, který je spotřebitelem. 

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obsahem:

(i)                 VOP,

 

(ii)                Reklamačního řádu,

 

(iii)               Podmínek ochrany osobních údajů,

a že s jejich obsahem souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání příslušné objednávky.

 Platné a účinné znění těchto dokumentů je dostupné na webové stránce obchodu

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou (i pro případné podání stížnosti): tel. +420 777 770 500 adresa sídla: Světova 523/1, Praha 8 - Libeň, 180 00 email: info@repetekup.cz

ID datové schránky: n5v4zu3

 

II. Uživatelský účet 

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující objednávat zboží. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může Kupující objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce obchodu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než (365 dní) nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy či VOP.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající tímto v souladu s ustanoveními § 1811 odst. 2 a  § 1820 odst. 1 občanského zákoníku sděluje Kupujícímu, který je spotřebitelem, že:

(i)                 náklady na prostředky komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení podle podmínek operátora Kupujícího; Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy a balného);

(ii)                prodávající nepožaduje od Kupujícího zaplacení zálohy nebo jiné obdobné platby. Tím není dotčena možnost Prodávajícího požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží Kupujícímu;

(iii)               předmětem kupní smlouvy není opakované plnění, kupní smlouva není uzavírána na dobu neurčitou;

(iv)               informace o zboží a popis jeho hlavních vlastností jsou uvedeny na webové stránce obchodu vždy u příslušného zboží;

(v)                kupní smlouva, včetně VOP, je archivována Prodávajícím v elektronické podobě po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není přístupná třetím nezúčastněným osobám;

(vi)               kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce; kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce;

(vii)             informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z příslušných ustanovení těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně a podrobně popsán, a to včetně možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky (blíže viz čl. IV. VOP);

(viii)          prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 IV. Výprodej

9.1. Prodávající si vyhrazuje právo nabízet v rámci výprodeje zboží nové, použité i poškozené.

9.2. Prodávající je povinen uvést v popisu zboží souhrnné informace o vadách výprodejového zboží. Neučiní-li tak, odpovídá Prodávající Kupujícímu za tyto neuvedené vady zboží. Práva z odpovědnosti Prodávajícího za neuvedené vady použitého a poškozeného zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím.

9.3. Má-li zboží nabízené ve výprodeji vadu, za kterou odpovídá Prodávající, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

9.4. V případě výprodeje použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době při převzetí Kupujícím.

9.5. U zboží prodávaného za výprodejovou cenu se záruční podmínky nevztahují na vady, pro které je zboží ve výprodeji nabízeno.

9.6 Poskytovatel může stanovit jednostranně podmínky, za kterých může Uživatel obdržet jako bonus dárek zdarma.

9.7  Poskytovatel neodpovídá za vady dárků.

 

V. Uzavření kupní smlouvy 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce obchodu je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webová stránka obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma poplatků za dopravné a balné). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu.

Webová stránka obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní Kupující na webové stránce obchodu objednávkový formulář (dále jen „objednávka“). Objednávku, která je návrhem na uzavření kupní smlouvy učiní Kupující tak, že:

(i)                 požadovaný předmět koupě (tj. vybrané) „vloží“ do elektronického nákupního košíku a

(ii)                zvolí způsob úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném místu a způsobu doručení objednávaného zboží.

Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

Před závazným zasláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které Kupující do objednávky vložil. Kupujícímu je umožněno zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky. 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Prodávající Kupujícímu neprodleně potvrdí, že obdržel jeho objednávku, a to potvrzením o doručení objednávky, které Prodávající odešle na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena okamžikem, v němž je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí (akceptaci) jeho objednávky Prodávajícím, které Prodávající odešle na elektronickou adresu Kupujícího. V případě, že k takovému potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

Platně a účinně uzavřenou kupní smlouvu (včetně sjednané kupní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že objednané zboží převezme a zaplatí za něj Prodávajícímu kupní cenu.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením plné výše kupní ceny (nehradí-li se kupní cena v plném rozsahu před dodáním zboží).

 

V. Cena zboží a platební podmínky 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: 

(i)                  v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

 

(ii)                 bezhotovostně platební kartou;

Detaily týkající se jednotlivých způsobů úhrady jsou uvedeny na webové stránce obchodu.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží s uvedením variabilního symbolu platby, který bude zaslán Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Číslo bankovního účtu Prodávajícího: 2401837791/2010.

Kupující bere na vědomí, že na webové stránce obchodu jsou konečné ceny u zboží uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. V konečném součtu všech objednávaných produktů pak může v důsledku zaokrouhlování na celé koruny dojít k nepatrné odchylce.

Fakturu – daňový doklad splňující veškeré obligatorní náležitosti a účtenku v případě evidované tržby (tj. platby v hotovosti, šekem, směnkou, dárkovým poukazem, žetony nahrazujícími měnu, poukázkou na zboží, stravenkami) podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), obdrží Kupující po uhrazení kupní ceny v hotovosti v listinné podobě, v případě uhrazení kupní ceny bezhotovostním způsobem v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující výslovně souhlasí.

V případě, že Kupující, který již od Prodávajícího obdržel fakturu – daňový doklad v listinné podobě nebo v elektronické podobě, písemně požádá Prodávajícího o zaslání dalšího vyhotovení faktury – daňového dokladu v listinné podobě, bude této jeho žádosti vyhověno. Kupující přitom ponese náklady spojené se zasláním tohoto dalšího vyhotovení faktury – daňového dokladu (tj. poštovné).

Podle zákona o evidenci tržeb, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku v případě evidované tržby a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat (nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak).

 

VI. Přeprava a dodání zboží 

1.     Kurýrní společnosti PPL

Způsoby dodání zboží, včetně jejich aktuálních podmínek a ceny, jsou uvedeny na webové stránce obchodu.

Nebyl-li dopravce určen výhradně Spotřebitelem, je zboží odevzdáno Spotřebiteli, až mu ho přepravce předá. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající odevzdá věc Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Podnikatele a umožní mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci. V případě kupních smluv uzavřených s Podnikatelem nese vždy riziko a případné dodatečné náklady spojené se způsobem dopravy Podnikatel.

Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Dle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující, který v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzal zboží, je povinen nahradit Prodávajícímu škodu, která mu tím vznikla, tj. zejména skladné, poštovné a případné manipulační poplatky. V případě, že smluvní stranou je Podnikatel, náleží Prodávajícímu za takovéto porušení kupní smlouvy navíc smluvní pokuta ve výši 300 Kč. Nepřevezme-li Kupující zboží, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Je-li dodáno větší množství, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, bude zboží zabaleno podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Prodávající si vyhrazuje možnost dodat zboží v náhradním balení.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Případnou existenci závad je povinen oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Zásilku s poškozeným balením je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@repetekup.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, odevzdá Prodávající zboží teprve okamžikem, v němž zboží předá Kupujícímu dopravce.

 

VII. Práva z vadného plnění

Kupující je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po převzetí zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

Zboží je vadné, není-li Prodávajícím odevzdáno Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, za předpokladu, že byla způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy.  

Kupující se je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů poté, co ji mohl (a měl) při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let po odevzdání věci.

Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo:

(i)                 na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

(ii)                na odstranění vady opravou věci;

(iii)               na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

(iv)               odstoupit od smlouvy.

Podstatným porušením kupní smlouvy je takové porušení, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech porušení kupní smlouvy podstatným není.

Kupující sdělí, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů po oznámení vady. Nezvolí-li si Kupující právo z vadného plnění včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady reklamované zboží včetně veškerého dodaného příslušenství.

Podrobný konkrétní postup při uplatnění práv Kupujícího z vadného plnění upravuje Reklamační řád.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Podnikatel oprávněn uplatnit právo z vady po dobu šesti (6) měsíců od převzetí. Záruční podmínky pro Podnikatele jsou pak totožné se standardními záručními podmínkami jednotlivých výrobců, pokud není písemně ujednáno jinak.

Je-li Kupujícím veřejně prospěšná právnická osoba, může být s Prodávajícím dohodnuta lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 24 měsíců.

Není-li uvedeno výslovně v kupní smlouvě jinak, prodávané zboží není určeno k využití v rámci podnikatelské či komerční činnosti a není na něj ze strany Prodávajícího v případě takového využití poskytována žádná záruka.

Zvláštní ustanovení platná pro Kupujícího, který je spotřebitelem

 Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

(i)                 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(ii)                se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

(iii)               zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(iv)               je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

(v)                zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového a rozbaleného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, to se však netýká:

(i)     u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(ii)    na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

(iii)   u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

(iv)   vyplývá-li to z povahy věci.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle Prodávajícího.

Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v článku 7.1.2 (i) - (v) výše, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné může odstoupit od smlouvy. Lze-li však vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Kupující má právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjednán nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

Nebezpečí škody na věci

 Nebezpečí škody na věci (tj. riziko ztráty, zničení, poškození nebo jakéhokoliv znehodnocení věci) přechází na Kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit sjednanou kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co byla Kupujícímu poskytnuta dodatečná přiměřená lhůtu k převzetí. To platí i při prodlení s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

 

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy 

Obecná ustanovení

 V případě vadného plnění nemůže Kupující odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (tj. poškozené, nekompletní, pozměněné aj.). To neplatí,

(i)                 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

(ii)                použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

(iii)               nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;

(iv)               prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co vše vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

 Zvláštní ustanovení platná pro Kupujícího, který je spotřebitelem

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci.

Kupující může využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Formulář je rovněž dostupný na webové stránce obchodu.

Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na kontaktní údaje uvedené výše ve VOP.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí Kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Odstoupí-li Kupující řádně, vrátí mu Prodávající do čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení o odstoupení peněžní prostředky přijaté od Kupujícího, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

(i)                 o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením takové smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

(ii)                o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

(iii)               o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

(iv)               o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

(v)                o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

IX. Závěrečná ustanovení 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a příslušný živnostenský úřad.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitel, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, www.coi.cz, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy zřízené Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto VOP včetně všech jejich nedílných součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2020 a jsou dostupné v sídle a provozovnách Prodávajícího a na webové stránce obchodu.

Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.